Põhikiri

Viimati muudetud 14.04.2007.a
 
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi - Ühing) nimeks on Reumahaigete Laste ja Noorte Ühing (edaspidi "RHLNÜ").
1.2. Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, 51014 Tartu linn, Lunini 6.
1.3. Ühing on üle-eestiline avalikes huvides ja heategevuslikult tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi põhiseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest, õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
1.4. Ühing on asutatud 1995. aastal.
1.5. Ühingu tegevuse eesmärgiks on:
 • kaasa aidata reumaatiliste haigustega laste ja noorte taastusravi organiseerimisele polikliinikutes ja sanatooriumites;
 • aidata kaasa võimaluste loomisele laste korralikuks kodu-, kooli- ja haiglaõppeks;
 • õpetada erivajadustega lastele enesehoolitsuse/oskuste arendamist;
 • korraldada konsultatsioone ja nõuandepäevi reumaatilistele lastele ja noortele ning nende eest hoolitsemisega tegelevatele inimestele;
 • levitada elanike hulgas teadmisi reumahaiguse profülaktika kohta, korraldades selleks loenguid ning esinemisi massiteabevahendites;
 • valmistada ette juhendmaterjale ja trükiseid, ja levitada neid nii laste kui ka lastevanemate hulgas; 
 • korraldada oma liikmetele huviringe ja kultuuriüritusi; 
 • teha koostööd teiste maade analoogiliste organisatsioonidega ja vahetada nendega kogemusi;
 • toetada liigesehaigustega laste rehabilitatsioonialase koolituse ja uurimistööde projektide kavandamist ja läbiviimist.
1.6. Ühing lähtub oma eesmärkide saavutamisel demokraatlikest põhimõtetest, humanistlikest ideedest ja eetikast, tema tegevus rajaneb liikmete omaalgatusel ja aktiivsusel. Ühingu põhitegevuseks ei ole ettevõtluse kaudu tulu saamine, tegevuse põhimõteteks on:
 • liikmete hääleõiguse võrdsus;
 • liikmelisuse vabatahtlikkus;
 • liikmete, ainult põhikirjast tulenevad, kohustused ühingu ees;
1.7. Ühing võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara ja iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat.
1.8. Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab ühingu kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.
1.9. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.
 
2. LIIKMELISUS
2.1. Ühingu liikmeteks võivad olla nii Eesti Vabariigi kui ka teiste riikide reumaatilisi haigusi põdevad lapsed ja noored, või neid hooldavad inimesed, meditsiinitöötajad jt. inimesed, kes soovivad ühingu ülesannete lahendamisest osa võtta.
2.2. Peale asutajaliikmete võib ühingu liikmeteks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele.
2.3. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kirjaliku avalduse põhjal, alla 7-aastaste laste nimel esitavad avalduse nende vanemad või hooldajad. Liikmete arvestust korraldab juhatus.
2.4. Liikmel on õigus isikliku avalduse alusel ühingust välja astuda, kusjuures sisseastumis-ja osamaksu ei tagastata.
2.5. Liikmelisust ega liikmeõiguste teostamist ühingus ei saa üle anda ega pärandada, kui seda seaduses ei ole sätestatud teisiti. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral, tema liikmelisus ühingus lõpeb.
2.6. Ühingu liikmelisus on seotud sisseastumis- ja osamaksuga. Sisseastumis- ja osamaksu suurus määratakse üldkoosoleku otsusega.
2.7. Osamaksu on liige kohustatud tasuma üks korda aastas, soovitavalt 1. maiks.
2.8. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata juhul kui ta:
 • ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud osamaksu;
 • rikub ühingu põhikirja või kahjustab oma tegevusega ühingu mainet;
 • on esitanud ühingusse astumisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud seaduspärane.
2.9. Otsuse liikme väljaarvamise kohta teeb kodukorra kohaselt juhatus.
2.10. Ühingust väljaarvatud liikmetele saadb juhatus oma otsuse  5 tööpäeva jooksul vastava juhatuse otsuse tegemisest arvates. Otsuses peab olema ära näidatud ühingust väljaarvamise põhjus. Vastava juhatuse otsuse peale võib edasi  kaevata üldkoosolekule 1 kuu jooksul otsuse kättesaamisest arvates.
 
3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.
3.2. Ühingu liikmetel on õigus:
 • võtta osa üldkoosolekust;
 • valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse ning võtta osa üldkoosolekust hääleõigusega;
 • saada teavet ühingu tegevuse kohta;
 • astuda ühingust välja;
 • kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.
3.3. Ühingu liikmed on kohustatud:
 • täitma ühingu põhikirja nõudeid ning ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid ja korraldusi;
 • õigeaegselt tasuma makseid.
 
4. JUHTIMINE
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed, kui seaduses või põhikirjas ei ole sätestatud teisiti.
4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
 • ühingu uue põhikirja vastuvõtmine ja selles muudatuste tegemine;
 • ühingu tegevuse eesmärkide muutmine ja programmide kinnitamine;
 • juhatuse liikmete valimine;
 • ühingu tegevuse lõpetamise otsustamine;
 • muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine, juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
 • muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduses või põhikirjaga antud ühingu teiste organite pädevusse.
4.4. Üldkoosolek on otsusevõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole (50%+1) ühingu liikmetest ja käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esinduse nõuet. Ühingu liikmed võivad volitada teist liiget esindama volitajate huve üldkoosoleku pädevuses olevate küsimuste arutamisel ja otsustamisel.
4.5. Ühingu tegevuse eesmärkide muutmiseks on vajalik 9/10 ühingu liikmete nõusolek.
4.6. Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib ühingu tegevust juhatus. Juhatuse liikmete minimaalne arv on 5 isikut, sealjuures alati paaritu arv isikuid, kes valitakse üldkoosoleku poolt tähtajaga mitte rohkem kui kuni 3 aastat ühingu liikmete hulgast ja kes peavad olema teovõimelised füüsilised isikud. 
4.7. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
4.8. Üldkoosoleku otsusega võib ette näha, et juhatuse liikmed või mõned neist võivad esindada ühingut ainult ühiselt.
4.9. Üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
4.10. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.
4.11. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesolevas põhikirjas punktis 4.12 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.
4.12. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.
 
5. TEADETE AVALIKUSTAMINE
5.1. Ühingu teated oma liikmetele avalikustatakse veebilehel www.rhlny.ee.
5.2. Edasilükkamatuid ja kiireloomulisemaid teateid võidakse avalikustada liikmeile ka üleriigiliste või kohalike meediakanalite kaudu.
5.3. Ühingu teadete avalikustamise kord määratakse kindlaks juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega.
 
6. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
6.1. Ühingu vara tekib liikmete sisseastumis- ja osamaksust, ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, rahalistest eraldistest, annetustest ning muudest laekumistest.
6.2. Ühing valdab, kasutab ja käsutab ning parendab tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel lepinguvabaduse tingimustes.
 
7. KONTROLL JA REVIDEERIMINE 
7.1. Üldkoosolek teostab järelvalvet ühingu organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni- või audiitorkontrolli.
7.2. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. 
 
8. MUUD TINGIMUSED JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 
8.1. Ühingu tegevus lõpetatakse 
 • üldkoosoleku otsusega;
 • liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;
 • üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;
 • muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.
8.2. Ühingu üldkoosoleku otsus ühingu lõpetamiseks on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
8.3. Ühingu tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.
8.4. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadset tegevust jätkavale ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
8.5. Kui ühingu vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alusel, juhindutakse lõpetamise korral vara jaotamisel seaduses sätestatust.
8.6. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seadust.

Astu liikmeks!

Täida ära meie liikmesks astumise avaldus Internetis, mille leiad siit, või lae alla avalduse .DOC fail siit, mille võid välja printida ja meile tavapostiga saata aadressile:
Nimi: Liigesehaigete Laste Ühing
Aadress: Lunini 6, 51014 Tartu
Digitaalallkirjastatuna võite saata meile avalduse .doc faili e-posti aadressile info@rhlny.ee

Meie ühingu liikmeks astumise maks on 3,20 eurot ning osamaks ehk aastamaks samuti 3,20 eurot. Maksu saab tasuda ülekandega ühingu arvelduskonto numbrile selgitusega „liikme nimi” ja „liikmemaks”: Swedbank 221005140870.

Kuidas Liigesehaigete Laste Ühingut toetada?

Selleks on mitu võimalust:

 • Oleme tänulikud rahalise toetuse eest, mille võib kanda meie arvelduskonto numbrile: Swedbank   EE 372200221005140870 
 • Et rohkem ära teha, vajame ka motiveeritud abilisi, kes aitaksid meid seminaride korraldamisel, sponsorite leidmisel, ideede pakkumisel uutel üritustel ja paljus muus. Oma ettepanekute ja küsimustega oled lahkelt oodatud ühendust võtma e-posti aadressil: info@rhlny.ee

Täname tehtud või veel tehtava panuse eest!
 

 

Logi sisse